25
apr

Opið bréf til borgarstjóra og Reykvíkinga

tblstur.jpg - 256.99 Kb

Opið bréf til Dags B. Eggertssonar borgarstjóra og Reykvíkinga frá Umhverfisvaktinni við Hvalfjörð

Kæru nágrannar!
Nýverið hlaut Reykjavíkurborg umhverfisverðlaun Norðurlandaráðs fyrir markvissar aðgerðir í umhverfismálum. Umhverfisvaktin við Hvalfjörð óskar Reykvíkingum til hamingju með verðlaunin. Við hvetjum Reykvíkinga og borgarstjóra jafnframt til að hugleiða hvernig það fer saman að vinna að því að skapa umhverfisvænni borg og taka við verðlaunum á þeim forsendum,  á meðan einnig er unnið að því að stuðla að mengandi starfsemi utan borgarmarkanna.
Með þessu bréfi vill Umhverfisvaktin við Hvalfjörð vekja athygli ykkar á því að sem meirihlutaeigendur Faxaflóahafna berið þið ábyrgð á iðnaðaruppbyggingu við Hvalfjörð sem stefnir lífríki fjarðarins og lífsgæðum íbúa hans í hættu.  Við teljum þörf á þessu bréfi vegna þess að við höfum áhyggjur af því að íbúar Reykjavíkur, þar með talinn borgarstjóri og borgarstjórn, séu ekki nægilega meðvitaðir og upplýstir um þau slæmu áhrif sem mengandi iðnaður hefur nú þegar á fjörðinn.
Reykjavíkurborg á rúmlega 75% eignarhlut í Faxaflóahöfnum.  Faxaflóahafnir eru sameignarfélag í eigu nokkurra sveitarfélaga og eiga rúmlega 600 hektara lands á Grundartanga. Bróðurparturinn af tekjum Faxaflóahafna kemur frá inn- og útflutningi fyrir mengandi stóriðju.
Á Grundartanga eru starfandi fjögur iðjuver sem stöðugt dæla mengun yfir Hvalfjörð. Eftir ábendingar frá Umhverfisvaktinni og fleirum um að staða mengunar frá svæðinu og eftirlit með henni væru ámælisverð réðu Faxaflóahafnir sérfræðinga til að fara yfir gögn um málið og skila skýrslu. Umhverfisvaktin fagnaði þessu skrefi í rétta átt, en benti einnig á að höfundum skýrslunnar var þröngur stakkur skorinn í verkefninu og þeir tóku ýmsum forsendum mengunarmarka og umhverfisvöktunar sem gefnum, þó þær séu það ekki. Skýrslan byggir á vöktunarskýrslum iðjuveranna, en Umhverfisvaktin hefur ítrekað bent á að vöktun umhverfis í grennd við Grundartanga þarfnist verulegrar endurskoðunar þar sem hún er gerð á ábyrgð forsvarsmanna iðjuveranna sjálfra, sem veikir mjög áreiðanleika hennar. Umhverfisvaktin hefur einnig bent ítrekað á það að viðmiðunarmörk vegna áhrifa mengunar á búfénað séu ekki byggð á fullnægjandi gögnum, en mörkin eru m.a. ákveðin út frá 20 ára gamalli rannsókn á áhrifum flúors á dádýr í Noregi. Þrátt fyrir þessa annmarka skýrslunnar gefur hún samt sem áður mikilvægar vísbendingar um þróun mengunarmála í kringum Grundartanga, en samkvæmt henni er þolmörkum nú þegar náð hvað varðar mengun af völdum brennisteinstvíoxíðs og flúors, og viðvörunarljós eru einnig kveikt hvað varðar þungmálma og svifryk.
Þrátt fyrir þessi viðvörunarljós vinnur Reykjavíkurborg að því að fjölga iðjuverum á Grundartanga. Nú á að reisa þar kísilverksmiðju sem borgarstjóri og aðrir forsvarsmenn Faxaflóahafna skilgreina sem grænan og umhverfisvænan iðnað. Umhverfisvaktin hefur sett spurningarmerki við þessa skilgreiningu sem virðist byggja á þeim skilningi að ef iðnaður mengi minna en annar samskonar iðnaður sé hann umhverfisvænn. Mengandi iðnaður getur aldrei talist vænn fyrir umhverfið, hversu mikið eða lítið sem hann mengar í samanburði við annan mengandi iðnað.
Umhverfisvaktin hefur vakið athygli á því að á síðustu árum hafa framleiðsluaukning Norðuráls og nýjar verksmiðjur sem rísa á Grundartanga ekki þurft að sæta mati á umhverfisáhrifum. Sú skýring er gefin að mengun af völdum hverrar verksmiðju eða framleiðsluaukningar einnar og sér, sé óveruleg viðbót við núverandi mengun. Umhverfisvaktin við Hvalfjörð telur það forkastanlegt að gefinn sé afsláttur á kröfum um mat á umhverfisáhrifum.
Þessi þróun vekur upp spurningar um raunverulega framtíðarsýn Faxaflóahafna fyrir Grundartanga. Á heimasíðu Faxaflóahafna má finna umhverfisstefnu fyrirtækisins þar sem fram kemur að Faxaflóahafnir ætli sér að vera leiðandi í umhverfismálum. En athygli vekur að á ensku síðunni* er Grundartanga lýst sem iðnaðarsvæði og gæði svæðisins fyrir iðnaðaruppbyggingu eru talin upp. Hvergi er þar að finna upplýsingar um umhverfisstefnu fyrirtækisins.
Þessi og önnur misvísandi skilaboð frá Faxaflóahöfnum valda íbúum við Hvalfjörð áhyggjum. Loforð um umhverfisvænan og grænan iðnað á Grundartanga af hálfu Reykjavíkurborgar og Faxaflóahafna hafa verið svikin. Því miður er raunin sú að allt stefnir í að áfram bætist við fleiri og fleiri verksmiðjur og aukin mengun ef haldið verður áfram að skilgreina alla nýja mengandi starfsemi sem óverulega viðbót. Það liggur í augum uppi miðað við núverandi mengunarálag og fyrirhugaðar framkvæmdir að vonir íbúa við Hvalfjörð um að fjörðurinn fái að vaxa og dafna sem útivistarparadís og landbúnaðarhérað verða að engu ef áfram er unnið að því að breyta honum í mengaðan iðnaðarfjörð og ruslahaug Reykvíkinga.
Við hvetjum Reykvíkinga og borgarstjóra til að hugleiða hvernig eftirfarandi yfirlýsing úr drögum að svæðisskipulagi sveitarfélaganna við höfuðborgarsvæðið, samræmist uppbyggingunni á Grundartanga, en þar segir: „Íbúar höfuðborgarsvæðisins eiga greiðan aðgang að sameiginlegu útivistarsvæði umhverfis borgina. Þetta gefur þeim færi á að viðhalda góðri heilsu, slaka á og endurnærast, hvort sem um ræðir ströndina, Græna trefilinn, heiðar eða fjöll.“ Já, þetta eru mikilvæg lífsgæði, sem höfuðborgarbúar njóta allt í kring um sig, og íbúar við Hvalfjörð eiga skilyrðislaust einnig að fá að njóta.
Ágæti borgarstjóri og Reykvíkingar!
Nú er komið nóg.  Iðnaðarsvæðið á Grundartanga er mettað og má alls ekki við meiri mengandi iðnaði. Við förum því fram á það að þið, kæru nágrannar, hættið tafarlaust að laða að Grundartanga mengandi iðnað sem þið mynduð aldrei samþykkja að fá á Hafnarbakkann í Reykjavík.
Hvalfirði 24. apríl 2015
Stjórn Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð

Viðauki: Eftirfarandi texti er tekinn af enska hluta heimasíðu Faxaflóahafna (rauði liturinn er verk Umhverfisvaktarinnar):

*"Grundartangi port and industrial area Basic information Brief description and sizes: The Grundartangi port and industrial site is in a non-residential area on the northern shore of Hvalfjörður, 49 km from Reykjavík. The land is green and flat, a former agricultural field and totals 439 hectares, of which some 311 hectares may be developed as building sites. Additionally, 50 hectares can be created by landfills. Already there are two big companies in the area, Elkem Island having a 12.9 hectare site, and Norðurál ehf which has a 129 hectare site. Sites have also been allocated to four smaller companies. The remaining area for further development is some 160 hectares. Site owner: Associated Icelandic Ports, which is an independently operated company owned by five municipalities, one of which being the City of Reykja.."


20
feb

Ályktanir aðalfundar 2015

Aðalfundur Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð, haldinn að Ásgarði í Kjós föstudaginn 13. febrúar 2015 ályktar eftirfarandi:

1. Aðalfundur Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð, haldinn að Ásgarði í Kjós  föstudaginn 13. febrúar 2015 vísar í drög að svæðisskipulagi Reykjavíkur til ársins 2040 en þar segir: "Hreint loft, ómeðhöndlað drykkjarvatn, nálægð við fjölbreytt útivistarsvæði og náttúrulegt umhverfi eru undirstaða að lífsgæðum á höfuðborgarsvæðinu og marka sérstöðu svæðisins umfram önnur borgarsvæði."

Aðalfundurinn ályktar  að Reykjavíkurborg standi fyrir gríðarlegri uppbyggingu á mengandi iðnaði á Grundartanga í Hvalfirði í gegnum meirihluta eignarhald á sameignarfélaginu Faxaflóahöfnum. Aðalfundurinn hvetur forsvarsmenn Reykjavíkurborgar til að stefna fyrrnefndum lífsgæðum ekki í frekari hættu með áframhaldandi uppbyggingu mengandi iðnaðar, sem nú þegar er farinn að hafa verulega neikvæð áhrif á náttúru og lífríki. 

2. Aðalfundur Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð, haldinn að Ásgarði í Kjós föstudaginn 13. febrúar 2015,  skorar á Umhverfisráðherra að hefja nú þegar undirbúning þess að flytja ábyrgð á umhverfisvöktun vegna mengunar frá iðjuverunum á Grundartanga frá forsvarsmönnum iðjuveranna til óháðrar, til þess bærrar stofnunar.

3. Aðalfundur Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð, haldinn að Ásgarði í Kjós föstudaginn 13. febrúar 2015,  vísar til þess að nú þegar eru þrjú stór álver starfandi á Íslandi auk þess sem vænta má eldgosa sem hafa í för með sér verulega flúormengun. Fundurinn skorar á Matvælastofnun að hefja þegar grunnrannsóknir á þoli íslensks búfjár gagnvart flúori í fóðri og áhrifum langtíma flúorálags á heilsu íslensks búfjár.


4. Af gefnu tilefni skorar aðalfundur Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð, haldinn að Ásgarði í Kjós föstudaginn 13. febrúar 2015, á Matvælastofnun að fylgjast vel með útigangshrossum við Hvalfjörð sem og annars staðar á landinu.

05
feb

Aðalfundur 2015

Ágætu félagar!

Aðalfundur Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð fyrir árið 2015 verður haldinn föstudaginn 13. febrúar næstkomandi að Ásgarði í Kjós og hefst hann kl. 20:00.

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf:

1. Innganga nýrra félaga

2. Skýrsla stjórnar

3. Reikningar félagsins fyrir árið 2014 lesnir upp og þeir bornir undir atkvæði.

4. Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga.

5. Tillaga að verkefnum næsta árs.

6. Önnur mál.

Á eftir aðalfundarstörfum verða kaffiveitingar og spjall. Allir áhugasamir um verndun umhverfis, náttúru og lífríkis eru hjartanlega velkomnir.

Rétt er að nefna að á síðasta aðalfundi (fyrir árið 2014) sem haldinn var í nóvember sl. var samþykkt tillaga um breytingu á 7. grein laga félagsins varðandi tímasetningu aðalfundar. Ákveðið var að halda aðalfund hvers árs í febrúar í stað nóvember. Þess vegna er stutt í milli aðalfunda að þessu sinni!

Hlökkum til að sjá ykkur og eiga notalegt og uppbyggilegt spjall yfir kaffibolla.

Hvalfirði 5. febrúar 2015

Stjórnin

21
nóv

Aðalfundur 2014

Hvalfirði 20. nóvember 2014

Ágætu félagar!

Aðalfundur Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð fyrir árið 2014 verður haldinn fimmtudaginn 27. nóvember næstkomandi að Kúludalsá, Hvalfjarðarsveit og hefst hann kl. 20:00.

Á dagskrá eru venjuleg aðalfundarstörf:

1. Innganga nýrra félaga

2. Skýrsla stjórnar

3. Reikningar félagsins lesnir upp og þeir bornir undir atkvæði.

4. Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga.

5. Tillaga að verkefnum næsta árs.

6. Önnur mál.

Lögð verður fyrir aðalfundinn tillaga um breytingu á 7. grein laga félagsins varðandi tímasetningu aðalfundar. Í stað núverandi orðalags: „Aðalfund skal halda árlega, eigi síðar en 15. nóvember, samkvæmt ákvörðun stjórnar“ komi svohljóðandi orðalag: „Aðalfund skal halda árlega, eigi síðar en 15. febrúar, samkvæmt ákvörðun stjórnar.“

Hlökkum til að sjá ykkur.

Með bestu kveðju,

stjórn Umhverfisvaktarinnar við Hvalfjörð